Kunnen vaccins gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen, baby’s en de menselijke voortplanting? – Een geloofwaardig werkingsmechanisme

Mythe over de veiligheid van vaccins – Soms kunnen vaccins de endotheliale bloed-weefselbarrières beschadigen, wat kan leiden tot zwangerschapsdrama’s en tot onvruchtbaarheid.

Marc Girardo

Degenen onder u die mijn artikelen de afgelopen maanden hebben gevolgd, weten dat ik een verenigde theorie over de toxiciteit van vaccins heb ontwikkeld en – naar ik meen – gevalideerd, een theorie die een aantal ongewenste voorvallen verklaart die verband houden met de injectie van anti-COVID-vaccins, in ieder geval de transfecterende soort. Vandaag wil ik u deelgenoot maken van een ander “Aha-moment” – in overeenstemming met mijn theorie – dat ik al veel eerder had moeten hebben. Ik verontschuldig me dat ik een trage denker ben…

Ik wil de lezers bedanken die hun verhalen hebben gedeeld, mij hebben uitgedaagd door hun commentaar, en mij hebben aangemoedigd om verder te gaan dan zelfbewijzen om nieuwe inzichten te ontdekken over deze Covid crisis.

Nogmaals dank aan de gulle contribuanten die gekozen hebben voor het betalende abonnement. Het wordt zeer gewaardeerd onder de huidige omstandigheden.

Afgelopen zomer nam een Britse vriend contact met me op. Zijn vrouw was zwanger van een tweeling, en ze hadden gemengde gevoelens over vaccinatie. Nadat ze mijn artikel in Biznews over reeds bestaande immuniteit hadden gelezen, zocht het echtpaar begeleiding, waardoor ik in een zeer moeilijke positie terechtkwam. Op dat moment stond er al bijna 8 maanden een alarmsignaal van de geneesmiddelenbewaking op “DEFCON 1”… en niemand had er iets aan gedaan! Hoewel ik begreep dat het vasculaire systeem werd getroffen, kon ik mijn vinger niet leggen op het werkingsmechanisme dat in sommige gevallen het schadelijke domino-effect in gang zette en in andere gevallen niet.

Vandaag zal ik in detail uiteenzetten waarom het vaccineren van een zwangere vrouw verkeerd is en potentieel gevaarlijk.

Een universele theorie over transfectie-vaccin-toxiciteit

Laat me mijn bevindingen over Covid vaccin toxiciteit samenvatten voor degenen die mijn vorige posts niet hebben gelezen. Degenen die mijn theorie kennen kunnen dit gedeelte overslaan.

Voor de goede orde: dit geldt niet alleen voor mRNA/DNA-vaccins, maar ook voor meer traditionele verzwakte vaccins. Het is betrekkelijk eenvoudig:

 • de overgrote meerderheid van de nanodeeltjes van vaccins komt terecht in het bloedvatenstelsel. Dat weten we uit de Pfizer-documenten. Er is geen duidelijke reden om aan te nemen dat dat specifiek zou zijn voor de BNT162b2 (Pfizer).
  Feit ✔️
 • de overgrote meerderheid van de cellen die door vaccinelementen worden gepenetreerd zullen dus endotheelcellen zijn die de bekleding van onze bloedvaten bedekken, simpelweg omdat de deeltjes grotendeels in de bloedsomloop worden opgesloten.
  Feit ✔️
 • alle getransfecteerde cellen zullen onvermijdelijk vernietigd worden door het immuunsysteem dat zich richt op het spike-eiwit of stukjes mRNA, uitgedrukt buiten deze gehackte cellen.
  Feit ✔️
Destruction process of mRNA transfected cells by T-cells – Credit: P. Polykretis
 • indien echter op de juiste wijze in de spier geïnjecteerd, zal de spier zich gedragen als “een zoutzak die een intraveneus geneesmiddel afgeeft”, zeer geleidelijk, waarbij in het algemeen een homogene verdeling wordt gegarandeerd. Dat kan verklaren waarom velen gewoon geen zichtbare bijwerkingen van de vaccins hebben.
  Feit ✔️
 • De fysiologie van de vasculatuur van de deltaspier betekent onvermijdelijk dat accidentele intraveneuze injecties – gedeeltelijk of volledig – onvermijdelijk zijn.
  Feit ✔️
 • de cluster van deeltjes – na onopzettelijke intraveneuze injectie – zal mathematisch de kaart van de gepenetreerde gebieden veranderen, en de immuun treffers concentreren in een of meer specifieke gebieden. Dat gebeurt waarschijnlijk in de allereerste ogenblikken na de injectie, vóór enige significante verdunning.
  Feit ✔️
 • geconcentreerde treffers zullen het lokale endotheel-ecosysteem verstoren, en herstel zou onmogelijk kunnen worden en een schadelijk proces op gang kunnen brengen, of slechts gedeeltelijk de endotheelfuncties kunnen herstellen. Afhankelijk van de plaats en de omvang van de schade, zal het resultaat zeer variabel zijn.
  Feit ✔️
 • Drie algemene gebieden kunnen worden getroffen, elk leidend tot verschillende pathologieën:
  • indien in de aorta of de grote slagaders: vernietiging van de endotheelwand, stolling, progressieve vernietiging van gladde spiercellen, daaropvolgende scheuring van de slagaders, bloeding…en/of waarschijnlijk stolling stroomafwaarts.
  • indien in de kleine slagaders en haarvaten: stolling, stolling, necrose en ontsteking: hart, longen, lever, milt … waardoor de functie van het orgaan geheel of gedeeltelijk wordt verstoord: myocarditis, longembolie, hepatitis …
  • als in de endotheelbarrières tussen bloed en weefsel: zoals uitgelegd in het artikel van vorige week over de bloed-hersenbarrière (BBB), zou de vernietiging van gespecialiseerde endotheelwanden de barrièrebescherming sterk verzwakken door toxische bestanddelen (albumine…) en immuuncellen in grote hoeveelheden door te laten… waardoor een schadelijk proces op gang wordt gebracht dat min of meer van de tijd afhankelijk is.

Vele beschermende strategische barrières bestaan in het hele lichaam – bijvoorbeeld in het netvlies, het oor, de thymus (waar T-cellen zich specialiseren) en het beenmerg (waar alle immuuncellen hun oorsprong vinden) … en ze vallen samen met vele ongunstige gebeurtenissen locaties en pathologieën die we hebben gezien, zoals blindheid, wazig zicht, oorsuizen, voorbijgaande verworven immuundeficiëntie …

Barrières zijn er voor een goede reden…

Zelfs een kind weet dat barrières een beschermend doel hebben: om niet in een klif of een zwembad te vallen, om niet op een spoor voor een trein te rijden… of om te voorkomen dat een menigte op hol slaat…

De evolutie heeft niet voor de lol een groot aantal barrières voor speciale doeleinden bedacht. Barrières in ons lichaam voorkomen altijd dat er schadelijke gebeurtenissen plaatsvinden, en zorgen voor optimale elementen wanneer en waar die nodig zijn.

Verscheidene kritieke barrières tussen bloed en weefsel spelen een cruciale rol in ons lichaam bij het uitfilteren van toxische elementen, het selecteren van specifiek toelaatbare voedingsstoffen op precieze tijdstippen, en ook bij het beperken van immuuncellen die schadelijk kunnen zijn op een aantal plaatsen, met name in het voortplantingsstelsel.

Beschadiging van de bloed-weefselbarrières heeft noodzakelijkerwijs ernstige gevolgen voor de voortplanting

Je wilt niet dat de T-cellen van je man zich vermengen met zijn zaadcellen, of de T-cellen van je vrouw met haar eicellen… je kansen op een vruchtbaar stel zullen waarschijnlijk drastisch dalen, anders zouden deze strakke barrières er waarschijnlijk niet zijn.

Reproductieve cellen brengen unieke genen tot expressie die blijkbaar zelden door het immuunsysteem worden aangetroffen. Als zodanig kunnen zij door het immuunsysteem als bedreigingen worden opgevat. Zo is hTERT een gen dat tot expressie komt om telomeren in de testis te repareren, zodat onze baby’s hun leven beginnen met ongerepte genetica. hTERT wordt in 85% van de gevallen van kanker gerecupereerd, en het immuunsysteem reageert regelmatig op dit antigeen… Met andere woorden, het is “jij”, maar je immuunsysteem denkt dat het “vreemd” is omdat het dat deel van jou nog nooit is tegengekomen, en het kan uiteindelijk deze voortplantingscellen vernietigen.

Het is duidelijk dat als de bloed-weefselbarrière wordt doorbroken, binnendringende immuuncellen terechtkomen op plaatsen waar ze niet thuishoren en onvermijdelijk hun werk zullen doen, waardoor de voortplantingscellen worden vernietigd.

Het voortplantingssysteem van zowel vrouwen als mannen wordt beschermd door een vijftal endotheliale bloed-weefselbarrières :

 • bij vrouwen:
  • de bloed-follikelbarrière (BFB) beschermt de zich ontwikkelende follikels in de eierstok: zij is dus van fundamenteel belang voor de vruchtbaarheid van de vrouw
  • de bloed-placentabarrière (BPB) voedt en beschermt de groeiende foetus; deze barrière moet zich aanpassen naarmate de placenta zich tegelijk met de foetus uitbreidt
  • de bloed-melkbarrière (BMB) beschermt de goede gezondheid van de baby door de kwaliteit van de melk te regelen
 • bij de man:
  • de bloed-testisbarrière (BTB) en de bloed-epididymale barrière (BEB) beschermen het sperma met name tegen het immuunsysteem

Hoewel het tijd zal kosten om de werkelijke schade aan de vruchtbaarheid van de bevolking door deze vaccins en hun aanvallen op de endotheelbarrières in kaart te brengen, kan men alleen maar met afgrijzen vaststellen dat nu reeds in de VS:

9% van de mannen en 10% van de vrouwen onvruchtbaar zijn.

Zoals hierboven vermeld, dringen traditionele verzwakte vaccins ook cellen binnen, zelfs als ze die niet hacken om een antigeen te produceren. Bijwerkingen die vandaag de dag zichtbaarder zijn wanneer een hele leeftijdsgroep wordt gevaccineerd, konden zich in het verleden dus ook al voordoen – onzichtbaar voor het publiek en de medische gemeenschap – toen er per leeftijdsgroep werd gevaccineerd … gedurende tientallen jaren.

De relatieve onvruchtbaarheid van mannen en vrouwen verbaast me zeer, gezien de verschillen tussen onze voortplantingssystemen. Het zou kunnen worden opgevat als een bevestiging – of op zijn minst een intrigerende hypothese om te onderzoeken – dat dit verlies aan vruchtbaarheid gedeeltelijk door vaccins wordt veroorzaakt.

Transfecterende vaccins zullen immers af en toe immuunaanvallen uitlokken tegen de beschermingsbarrières van eicellen en sperma, wat de explosieve toename van onvruchtbaarheid – en de daling van het aantal zaadcellen – van de laatste decennia zou kunnen verklaren.

Zijn de explosie van neurodegeneratieve ziekten en de groeiende vruchtbaarheidsproblemen elk een andere kant van dezelfde medaille: de endotheelbeschadiging door te veel voorgeschreven vaccins?

Het feit dat 42% van de ondervraagde vrouwen na de Covid-vaccinatie verhoogde menstruatiebloedingen blijken te hebben gehad, wijst op een probleem van enorme omvang. Hopelijk houdt slechts een klein deel daarvan uiteindelijk verband met het vaccin…

De vraag is: Zal 50% van de paren in de toekomst grote problemen hebben om ouders te worden?

Waarom het vaccineren van zwangere vrouwen gevaarlijk kan zijn voor de foetus

Veel artsen, gezondheidsautoriteiten en de reguliere media hebben het afgelopen jaar agressief aangedrongen op het vaccineren van zwangere vrouwen. Eerlijk gezegd, als men de gevoelige aard van een zwangerschap, de kans op bevruchting en de levensbepalende inzet in aanmerking neemt, is dit het teken van een waarlijk dystopische samenleving. Waar is het voorzorgsprincipe gebleven?!

Gezien het feit dat de placenta zowel een gastvrije voedingscocon voor de aanstaande baby is als een adaptieve bescherming, ligt het voor de hand dat een zwangere vrouw nooit gevaccineerd mag worden gezien de mogelijke nefaste gevolgen van vaccin endotheliale transfectie.

Gedurende de gehele zwangerschap groeit de placenta met de foetus mee, een voedende infrastructuur van bloedvaten die geleidelijk groeit en zich aanpast om de versnelde groei van de baby te begeleiden. Wij weten dat deze vaccins niet alleen de bescherming van de bloed-placentabarrière kunnen verstoren, maar ook de bloedstroom door stolling van de placentavasculatuur!

Elke onderbreking of belemmering van de normale ontwikkeling van de placenta zal ernstige gevolgen hebben voor de baby. Dit is hetzelfde als oorlog voeren tegen de foetus door zijn voedselvoorziening te beperken en door het risico te lopen zijn gezellige thuis te vernielen … Helaas zijn we getuige van veel sinistere tekenen die de realiteit van dit risico bevestigen:

 • Ik herinner me een recente uitwisseling op Substack met een grootmoeder die me vertelde dat haar dochter zich had laten vaccineren toen ze zwanger was en dat de baby onderontwikkeld ter wereld was gekomen. Blijkbaar waren de bloedvaten vernauwd en had de baby niet voldoende gevoed … dit komt sterk overeen met beschadiging van de binnenbekleding van de bloedvaten. En dit kan alleen maar ernstige gevolgen hebben voor het leven.
 • Over de hele wereld beginnen artikelen te verschijnen waarin wordt gewezen op een hoog aantal miskramen en sterfgevallen onder pasgeborenen bij gevaccineerde zwangere vrouwen.
 • Sommige verloskundigen en vroedvrouwen komen naar buiten:

“Ik heb veel, heel veel complicaties gezien bij zwangere vrouwen, bij moeders en bij foetussen, bij kinderen, nakomelingen, foetale sterfte, miskraam, dood van de foetus in de moeder.”
Dr. James Thorp, MD, gecertificeerd in Obstetrie en Gynaecologie.

 • Mijn goede vriendin Dr Jessica Rose was zo vriendelijk om voor ons de farmaco-vigilantie gegevens in VAERS op te stellen, en vond tot op heden 1.615 spontane abortussen in de VS. De onderrapportagefactor zal waarschijnlijk zeer hoog zijn, maar met 41 is dat meer dan 66.000 spontane abortussen in minder dan een jaar.
Credit: mijn vriendin Dr.Jessica Rose

Afgezien van het loutere feit dat een gezonde jonge vrouw niet lijdt aan ernstige Covid, en vaccinatie dus absoluut niet gerechtvaardigd is, is het overduidelijk dat het riskeren van door vaccinatie veroorzaakte endotheelbeschadiging tijdens de zwangerschap absolute waanzin is.

Als zwangere vrouw kun je geen blauwe kaas eten, maar je kunt wel 13 tot 50 miljard lipide nanodeeltjes ingespoten krijgen – herhaaldelijk – bedoeld om gezonde cellen te hacken, ontelbare giftige Spikeiwitten te produceren terwijl je lichaam de meest ongelooflijke en gevoelige biologische transformatie ondergaat: zwangerschap…

Wat te vermijden:

 • andere levensmiddelen op basis van niet-gepasteuriseerde melk, zoals zachte gerijpte geitenkaas
 • gepasteuriseerde of ongepasteuriseerde schimmelgerijpte zachte kazen met een wit laagje op de buitenkant, zoals Brie, Camembert en Chèvre (ongekookt en ongebakken tot ze gloeiend heet zijn)
 • gepasteuriseerde of ongepasteuriseerde zachte blauwe-kazen, zoals Danish bleu, Gorgonzola en Roquefort (tenzij zij gloeiend heet zijn gekookt)
 • niet-gepasteuriseerde koemelk, geitenmelk, schapenmelk of room

We zijn geneigd te vergeten dat zwangerschap een enorme onderneming is, een Herculesinspanning. We vergeten dat nog maar enkele decennia geleden aanstaande moeders regelmatig stierven tijdens de bevalling. Het gevaar van deze vaccins erbij halen lijkt duivels oneerlijk, en eerlijk gezegd is het hartverscheurend. Zijn we barbaren geworden?

Elke redelijk verstandige arts had deze injecties specifiek voor zwangere vrouwen moeten verbieden. Artsen, gezondheidsautoriteiten en de mainstream media dragen allemaal een onvergetelijke verantwoordelijkheid in de ongerechtvaardigde dood van tienduizenden baby’s die een leven van vreugde en geluk met hun ouders en broers en zussen was beloofd.

Ik heb de geboorte van vier prachtige kinderen vol ontzag en geluk mogen meemaken en ik vind het verlies van een kind een van de meest verschrikkelijke onrechtvaardigheden in het leven. Ik vind het vreselijk onrechtvaardig dat een vrouw of een man het vermogen wordt ontnomen om hun liefde te delen en te incarneren in een levend klein wezen.

Waar zijn we als beschaving beland dat we onze baby’s doden? Dat we onze jongeren onvruchtbaar maken? Wat zijn we geworden?

Ik zal stoppen voor vanavond. Ik voel me hulpeloos bij het schrijven van deze regels als ik denk aan wat we als samenleving hebben gedaan. Ik verontschuldig me. Het doden van onze kinderen is het doden van hoop. Zij zijn onze raison d’être. Zij zijn onze onschuld. Ze zijn een oneindige vreugde.

Het doet me denken aan mijn kleine meisje dat me op een donkere dag vroeg: “Kom en dans met mij, mijn prins!” en meteen mijn hart verlichtte…

Bron: https://substack.com/profile/7635404-marc-girardot


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord