URGENT: Britse regering is van plan de mensenrechten in het Verenigd Koninkrijk te schrappen “voor het grotere goed” en zal hervormingen toepassen op de Ongevaccineerden.

De Britse regering wil de wetgeving op het gebied van mensenrechten hervormen na onze scheiding met de EU. Zij willen de Human Rights Act vervangen door een moderne Bill of Rights, “een die onze vrijheden in de rechtsstaat versterkt, maar ook een duidelijker afbakening van de scheiding der machten tussen de rechtbanken en het parlement biedt”.

Bron:
In december hebben zij een document opgesteld – een raadpleging om de Human Rights Act 1998 te hervormen. Ik ben helemaal voor hervormingen, als ze om de juiste redenen en op de juiste manier worden doorgevoerd, maar het document bevat een aantal zorgwekkende passages, die ik hieronder zal bespreken. Alle accenten zijn van mijn hand.


Op bladzijde 35 wordt gesproken over “een ‘rechtencultuur’ die persoonlijke verantwoordelijkheid en het algemeen belang verdringt”. Er staat –

“het internationale mensenrechtenkader erkent dat niet alle rechten absoluut zijn en dat de rechten van een individu mogelijk moeten worden afgewogen, hetzij tegen de rechten van anderen, hetzij tegen het bredere algemeen belang. Veel van de rechten in het Verdrag zijn ‘gekwalificeerd’, waarbij expliciet wordt erkend dat de rechten van anderen en de bredere behoeften van de samenleving moeten worden geëerbiedigd”.

Ik ben er zeker van dat we het er allemaal over eens zijn dat we de rechten van anderen moeten respecteren en rekening moeten houden met de bredere behoeften van de samenleving. Deze overwegingen mogen echter geen voorrang hebben op de rechten van het individu, die in een vrije samenleving fundamenteel moeten blijven. Praten over het veranderen van wetten of het schrappen van individuele rechten voor het grotere goed, het algemeen belang of de behoeften van de samenleving, heeft nog nooit tot goede resultaten geleid.

Het document gaat verder met –

“Het idee dat rechten samengaan met plichten en verantwoordelijkheden is diepgeworteld in de Britse traditie van vrijheid, maar komt ook tot uiting in de kwalificaties in het Verdrag en is expliciet in artikel 29 van de VN-Verklaring van de Rechten van de Mens (“Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap waarin alleen de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid mogelijk is”). Het toenemend beroep dat in de loop der jaren op de mensenrechten is gedaan, heeft echter geleid tot een cultuur van rechten die losgekoppeld zijn van onze verantwoordelijkheden als burgers, en tot een verdringing van de aandacht voor het bredere openbaar belang”.

Verder worden voorbeelden beschreven van gevangenen die de mensenrechten gebruikten om beslissingen aan te vechten wanneer zij “zelf blijk gaven van een flagrante minachting voor de rechten van anderen”.

We zijn hier niet op het schoolplein, maar de les van de kindertijd is duidelijk nog niet geleerd – twee keer mis maakt nog geen goed! Dus, als iemand de rechten van anderen veronachtzaamt, mag hij zelf geen mensenrechten hebben?

Bij elke zaak die wordt beschreven, wordt melding gemaakt van de matige (in het licht van de zaken) juridische kosten die de regering moet betalen, zelfs wanneer de eiser de zaak verliest. De regering heeft zojuist 4,3 miljard pond aan Covid-leningen aan fraudeurs afgeschreven, dus ik ben er zeker van dat zij een paar miljoen over hebben om ervoor te zorgen dat de mensenrechten van iedereen (of het nu criminelen zijn of niet) worden nageleefd.

De sectie concludeert –

“Hoewel mensenrechten universeel zijn, zou een Bill of Rights de rechtbanken kunnen verplichten om bij de interpretatie en afweging van gekwalificeerde rechten meer rekening te houden met het gedrag van eisers en het bredere publieke belang. Meer in het algemeen kunnen onze voorstellen ook duidelijker aangeven in welke mate het gedrag van eisers een factor is waarmee de rechtbanken rekening houden wanneer zij beslissen welk soort rechtsmiddel passend is, als dat er al is. Dit zal ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden van de eiser, en de rechten van anderen, deel uitmaken van het proces van het instellen van een vordering op basis van de schending van een mensenrecht”.

Dus hoewel mensenrechten universeel zijn….zijn ze dat niet echt als de rechtbanken vinden dat je een heel stoute jongen bent geweest en niet aan anderen hebt gedacht. Prima, vervolg iemand als hij iets illegaals heeft gedaan terwijl hij niet aan anderen dacht, maar gebruik zijn gedrag niet als reden om zijn mensenrechten te schrappen.

Nu zult u misschien denken, dat valt wel mee, dit zijn waarschijnlijk gewelddadige criminelen waar we het hier over hebben. Dat kan wel zo zijn, maar ten eerste verdient iedereen mensenrechten en ten tweede begint het misschien met gewelddadige criminelen, maar wie volgt dan? Nu de media en politici de ongevaccineerden voortdurend “egoïsten” noemen en zeggen dat zij zich moeten laten vaccineren om anderen te beschermen en voor het algemeen belang, is het heel goed mogelijk dat uw mensenrechten worden ontzegd als u ongevaccineerd bent. Je handelt tegen het algemeen belang in en daarom moeten die rechten tegen de jouwe worden afgewogen.

Op blz. 79 wordt bekeken welke rechten “gekwalificeerd” zijn en zo –

“kunnen worden afgewogen tegen de rechten van anderen en de behoeften van de samenleving in het algemeen. Deze rechten omvatten het recht op eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven (artikel 8); de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (artikel 9); de vrijheid van meningsuiting (artikel 10); en de vrijheid van vergadering en vereniging (artikel 11)”.

Het verslag vervolgt.

“Wij willen dat besluiten over mensenrechten op een eerlijke en evenwichtige manier worden genomen, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van het individu dat beweert dat zijn rechten zijn geschonden, maar ook met de rechten van anderen en de uiteenlopende belangen van de samenleving als geheel”.

Voorts

“zijn er andere rechten in het Verdrag, de zogenaamde “beperkte” rechten, die aan beperkingen kunnen worden onderworpen, zoals het recht op vrijheid en veiligheid (artikel 5) en het recht op een eerlijk proces (artikel 6). In het algemeen is de regering op het gebied van gekwalificeerde en beperkte rechten van mening dat, hoewel de rechtbanken de toepassing van rechten op de specifieke feiten van een zaak moeten bepalen, dit gerespecteerd dient te worden wanneer het Parlement zijn duidelijke wil kenbaar heeft gemaakt over complexe en uiteenlopende kwesties die verband houden met het algemeen belang”.

Allemaal ijzingwekkend spul. Dus als het Parlement besluit dat verplichte vaccinatie (een complexe en diverse kwestie) in het algemeen belang is en iemand is niet gevaccineerd, dan kan die persoon zijn rechten verliezen, inclusief vrijheid en een eerlijk proces? Bovendien kunnen de rechtbanken zich niet eens uitspreken over de vraag of het schrappen van die rechten al dan niet gepast is.

Reacties kunnen tot 8 maart worden ingediend en ik raad alle beoefenaars van juridische beroepen, deskundigen en academici op het gebied van de mensenrechtenwetgeving, pleitbezorgers van de mensenrechten en iedereen die geïnteresseerd is in mensenrechten aan om dit te doen. Als de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd, begeven we ons op een hellend vlak.

Bron: ‘The Naked Emperor’


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord