Het stond allemaal in de EUA. Waarom konden ze het niet zien?

Het eerste wat ik deed toen de drie Covid-vaccins tussen medio december 2020 en eind februari 2021 hun toestemming voor noodgebruik kregen, was op zoek gaan naar de samenvattingen van de klinische bevindingen die tot deze regelgevende maatregelen hadden geleid. Ik vond ze snel en verdiepte me in wat ze te zeggen hadden over bescherming tegen infectie en overdracht.

Ik deed dat omdat mijn intuïtie, gesteund door het lezen van niet-geijkte bronnen, mij al geruime tijd deed vermoeden dat het eindspel van degenen die de pandemie in goede banen leidden bestond in het opleggen van vaccinatieverplichtingen aan zoveel mogelijk mensen en zoveel mogelijk bevolkingsgroepen.

En ik wist dat de mogelijkheid om dit plan van wijdverspreide vaccinatie met succes uit te voeren zou afhangen, of althans zou moeten afhangen, van de mogelijkheid om de doeltreffendheid van de injecties te bewijzen op de hierboven genoemde sleutelgebieden: het voorkomen van besmetting en overdracht.

Het eerste bedrijf dat goedkeuring kreeg, en dus een informatiedocument van de FDA over zijn produkt, was Pfizer. Kort na de publicatie van het document op 10 december 2020 heb ik het 53 bladzijden tellende document gelezen en me geconcentreerd op het hoofdstuk “Bekende voordelen” (blz. 46), waar ik de volgende samenvatting van drie regels aantrof:

 • Vermindering van het risico van een bevestigde COVID-19 die optreedt ten minste 7 dagen na dosis 2
 • Vermindering van het risico van bevestigde COVID-19 na dosis 1 en vóór dosis 2
 • Vermindering van het risico van bevestigde ernstige COVID-19 op elk moment na dosis 1

Hmm, dat is grappig dacht ik, er was niets over het vermogen om te doen wat overheidsfunctionarissen en pratende hoofden in de media duidelijk suggereerden dat ze zouden doen: voorkomen dat mensen besmet raken en het virus doorgeven.

Ik las verder en kwam bij een ander, veel langer hoofdstuk over “Onbekende voordelen/gegevenshiaten”. Daar leerde ik dat er niet genoeg informatie was van de beperkte proeven om enige solide bevestigende beweringen te doen over (ik citeer hier):

 • Vaccin Duur van bescherming
 • De werkzaamheid van het vaccin bij immuno-incompetente bevolkingsgroepen
 • Doeltreffendheid van het vaccin bij personen die eerder met SARS-CoV-2 besmet zijn geweest
 • Doeltreffendheid van het vaccin bij pediatrische populaties
 • Doeltreffendheid van het vaccin tegen asymptomatische infectie
 • Doeltreffendheid van het vaccin tegen de gevolgen op lange termijn van de ziekte van COVID-19
 • Doeltreffendheid van het vaccin tegen sterfte
 • Doeltreffendheid van het vaccin tegen overdracht van SARS-CoV-2

En te midden van al deze feitelijke bekentenissen van hun beperkingen, vond ik de onderstaande paragraaf – opgesomd onder de titel “Future vaccine effectiveness as influenced by characteristics of the pandemic, changes in the virus, and/or potential effects of co-infections” – die erop lijkt te wijzen dat de makers van de vaccins en de regelgevende instanties die toezicht houden op hun inspanningen, zich er terdege van bewust waren dat elke aanvankelijke doeltreffendheid snel tot nul zou kunnen worden gereduceerd door de snel muterende aard van het virus:

“De inschrijving voor de studie en de follow-up vonden plaats in de periode van 27 juli tot 14 november 2020, op verschillende geografische locaties. De evolutie van de pandemische kenmerken, zoals verhoogde aanvalspercentages, verhoogde blootstelling van subpopulaties, alsook potentiële veranderingen in de infectiviteit van het virus, antigenisch significante mutaties in het S-eiwit, en/of het effect van co-infecties kunnen de generaliseerbaarheid van de conclusies inzake werkzaamheid in de tijd beperken. Een voortdurende evaluatie van de doeltreffendheid van het vaccin na de afgifte van een EUA en/of de vergunningverlening zal van cruciaal belang zijn om deze onzekerheden aan te pakken”.

Toen ik het Moderna briefing document bekeek dat een week later werd uitgegeven, vond ik vrijwel dezelfde reeks disclaimers (beginnend op pagina 48) uitgegeven in vrijwel dezelfde taal. En toen de FDA op 26 februari 2021 het briefingdocument van Janssen vrijgaf, was er opnieuw een herhaling (vanaf blz. 55) van dezelfde disclaimers in wezen hetzelfde idioom.

Ik was stomverbaasd. De publicatie van deze documenten viel samen met de aftrap van de vaccinatiecampagne waarin deze duidelijk aan het publiek werden verkocht op basis van hun vermogen om infectie en overdracht te stoppen. Op zijn zachtst gezegd werden ze overgewaardeerd door de meeste topambtenaren van Volksgezondheid en tv-deskundigen, waaronder de meeste mensen die als deskundigen werden beschouwd.

Is het echt aannemelijk, en was het dat ook, dat de ambtenaren die op deze basis de vaccinaanval leidden, niet op de hoogte waren van wat ik in een moeiteloze zoektocht op internet heb gevonden?

Ik zou zeggen van niet.

Wat mij daarom nog meer verontrustte waren de non-reacties die ik kreeg van vrienden hier in de VS in de late winter en het vroege voorjaar, en de lezers van mijn maandelijkse column in de Catalaanse pers in mei 2021, toen ik hen wees op de hierboven geciteerde documenten en hen vroeg de enorme kloof te constateren tussen de bekende mogelijkheden van de vaccins en wat het officiële gezag zei dat ze voor ons zouden doen.

Maar nog verbazingwekkender, als dat al mogelijk is, is dat geen enkele verslaggever in de VS die ik ken, ooit iemand van een van de overheidsinstanties of in de media heeft geconfronteerd met de inhoud van deze gemakkelijk terug te vinden en gemakkelijk te lezen documenten.

Wat kan dit verklaren?

We weten dat de regering en Big Tech hebben samengewerkt om verslaggevers onder druk te zetten om niet te gaan waar zij niet willen dat ze gaan. En dit is zeker een belangrijke factor in het verzekeren van een zekere stilte rond deze documenten.

Maar ik denk dat er een diepere dynamiek schuilgaat achter de hardnekkige weigering van veel mensen, vooral jongeren, om het gezag te confronteren met het documentaire bewijs van gemakkelijk toegankelijke feiten. En dat heeft veel te maken met een tijdperk van verandering in de algemene cognitieve gewoonten van onze cultuur.

Van oraliteit naar geletterdheid…en weer terug

Dankzij geleerden als Walter Ong en Neil Postman weten we al lang hoe communicatieve technologieën (zoals drukpersen, boeken, radio en televisie) onze cognitieve gewoonten ingrijpend kunnen veranderen.

Ong heeft uitvoerig uiteengezet wat er verloren is gegaan en wat er gewonnen is bij de overgang van een cultuur die hoofdzakelijk gebaseerd was op oraliteit naar een cultuur die hoofdzakelijk verankerd was in geletterdheid, dat wil zeggen, het verkeer van geschreven teksten. Hij merkt bijvoorbeeld op dat we door de overgang naar alfabetisering veel hebben verloren op het gebied van de waardering voor de belichaamde affectieve magie van het gesproken woord, en veel hebben gewonnen op het gebied van het vermogen om ervaringen te vertalen in abstracte concepten en ideeën.

In zijn Amusing Ourselves to Death (1984) betoogt Postman dat elke communicatieve technologie een epistemologie, of wereldbeeld, in zich draagt dat onze cognitieve patronen vormt en organiseert, en van daaruit onze operatieve concepten van “werkelijkheid”. Zoals hij het stelt, moeten we, wanneer we communicatie proberen te begrijpen, “uitgaan van de veronderstelling dat in elk werktuig dat we creëren, een idee besloten ligt dat verder gaat dan de functie van het ding zelf”.

Verder suggereert hij dat de opkomst van een min of meer stabiele representatieve democratie in de Verenigde Staten onlosmakelijk verbonden was met het feit dat de laatkoloniale en vroege republikeinse periodes van het land, in vergelijking met andere eerdere samenlevingen, gekenmerkt werden door een ongewoon brede en dichte tekstuele cultuur. Omdat wij een natie van obsessieve lezers waren, waren wij, zo suggereert hij, ongewoon goed uitgerust om de vele abstracte ideeën te visualiseren die men moet assimileren om verantwoordelijk en intelligent te handelen binnen een door burgers gestuurd bestuur.

Postman geloofde echter dat de elektronische media, en vooral de televisie, deze dichte tekstuele cultuur effectief verdrongen door een epistemologie die, hoewel niet inherent beter of slechter, fundamenteel verschillend was in termen van haar culturele accenten. Terwijl lezen aanzet tot contemplatie, lineair denken en, zoals gezegd, abstractie, zet de televisie aan tot vermaak, atemporaliteit en het consumeren van vluchtige visuele sensaties.

Hij geloofde niet dat we de verleidelijke aantrekkingskracht van de televisie konden stoppen, en we moesten dat ook niet proberen. Hij hield echter wel vol dat we ons kunnen en moeten afvragen of, en in hoeverre, de epistemologische accenten van het medium verenigbaar zijn met het soort overtuigingen waarvan we weten dat ze essentieel zijn voor de totstandkoming van het burgerlijke “goede leven” in het algemeen, en een goed functionerende democratische politiek in het bijzonder.

Voor zover ik het kan beoordelen, hebben we zijn suggestie nog niet serieus opgepakt, en die lijkt zelfs nog dringender te worden in het tijdperk van het internet, een technologie die de epistemologische accenten van de TV alleen maar lijkt te vergroten en te versnellen.

Ik heb in mijn werk als professor zeer concrete bewijzen gezien van het feit dat deze belangrijke zaken niet aan de orde worden gesteld.

Ongeveer tien jaar geleden deed een totaal nieuw fenomeen zijn intrede in mijn onderwijsleven: studenten citeerden woorden uit mijn colleges terug naar mij in hun geschreven werk. In het begin was het een druppel die me amuseerde. Maar mettertijd werd het een vrij standaardpraktijk.

Was ik dan zoveel gezaghebbender en boeiender geworden als spreker? Ik betwijfelde het ten zeerste. Ik was eerder de andere kant opgegaan en had de klassieke “wijsgeer op het toneel” methode geleidelijk vervangen door een steeds meer Socratische benadering van intellectuele ontdekking.

Toen drong het eindelijk tot me door. De studenten die ik nu les gaf waren digital natives, mensen wier perceptie van de wereld vanaf het allereerste begin van hun leven was gevormd door het internet.

Terwijl mijn eerste ervaringen van intellectuele ontdekking, en die van de meeste mensen die volwassen werden in het halve millennium voorafgaand aan mijn tijd op aarde, zich grotendeels hadden afgespeeld in de eenzame en contemplatieve ontmoeting tussen lezer en tekst, hadden die van hen zich meestal afgespeeld voor een scherm dat de neiging had hen snel na elkaar vaak ongelijksoortige en willekeurige geluiden, beelden en korte tekstreeksen toe te sturen.

Als gevolg daarvan was lezen, met zijn behoefte aan voortdurende aandacht en zijn vereiste dat men zich actief voorstelt wat de schrijver probeert te zeggen, uiterst uitdagend voor hen.

En omdat ze niet gemakkelijk in dialoog kunnen treden met de geschreven tekst, hadden ze weinig begrip voor het gevoel van macht en zelfbehoud dat onvermijdelijk toekomt aan degenen die dat wel doen.

Het leek er zelfs op dat velen van hen zich al hadden neergelegd bij het idee dat het beste wat iemand in deze wereld van non-stop informatieve kometen kon doen, was om af en toe een hand uit te steken en te proberen er een lang genoeg te vangen om anderen de indruk te geven dat hij redelijk intelligent was en het leven onder controle had. Dat onderwijs over iets meer zou kunnen gaan dan het spel van het serieel verdedigen van het fragiele zelf tegen een chaotische en vaag bedreigende wereld – en in plaats daarvan over iets als het actief opbouwen van een affirmatieve en bevestigende persoonlijke filosofie – leek, voor velen in dit nieuwere cohort, grotendeels buiten hun bereik te liggen.

Vandaar, mijn pas ontdekte citeerbaarheid.

In een wereld waarin, om Zygmunt Bauman te parafraseren, alles vloeibaar is en de meesten gedreven worden door de zoektocht naar vluchtige gewaarwordingen, en waarin het vestigen van een persoonlijke hermeneutiek door middel van lezen en contemplatie wordt beschouwd als grillig quixotisch, zo niet onmogelijk, krijgen de mompelingen van de autoritaire figuur in de buurt een versterkte aantrekkingskracht.

Dit is vooral het geval voor de vele jongeren die, buiten hun schuld, zijn opgevoed om bijna alle menselijke relaties te zien als in wezen transactioneel van aard. Aangezien ik een goed cijfer “nodig” heb en de professor de persoon is die het mij uiteindelijk zal geven, kan het zeker geen kwaad de oude geit te vleien. Je weet wel, een beetje geven om een beetje terug te krijgen.

Wat heeft dit alles te maken met de berichtgeving over de hierboven genoemde EUA-rapporten en nog veel meer in de journalistieke behandeling van het Covid-fenomeen?

Ik zou willen suggereren, hoewel ik daar natuurlijk niet zeker van kan zijn, dat deze kijk op informatiebeheer thans overheerst bij veel van de jonge en minder jonge mensen die vandaag in de journalistiek werken. Zij zijn niet vertrouwd met de langzame en weloverwogen processen van diep analytisch lezen en met het belang van het zoeken naar informatie die verder gaat dan de hectische en steeds meer beheerde jungle van aangeleverde feeds, en vinden het zeer moeilijk om een duurzame, unieke en samenhangende kritische houding te smeden.

En bij gebrek daaraan klampen zij zich, zoals veel van mijn studenten, vast aan de mondelinge samenvattingen van de werkelijkheid die hen worden voorgehouden als gezaghebbend. Dat deze gezagsdragers in directe tegenspraak zouden kunnen zijn met wat te vinden is in het belangrijkste in een maatschappij van wetten – haar geschreven archief – lijkt nooit bij hen op te komen. Of als het wel bij hen opkomt, wordt het idee snel de kop ingedrukt.

Wie ben ik, lijken ze te zeggen, met mijn onervarenheid in aandachtig lezen en onderzoek en dus diepe onzekerheden over mijn eigen kritische scherpzinnigheid, om tegenstrijdige vragen te stellen in relatie tot de grote en machtige mannen en vrouwen voor mij?

Het antwoord op deze vraag, een antwoord dat blijkbaar slechts weinigen onder ons, leraren en ouders, hebben gegeven, is dat zij burgers zijn van een republiek waarvan de stichters hebben getracht te voorkomen dat zij ooit nog zouden moeten terugkeren naar bestuur per decreet. Wij zijn allen burgers die geloven dat, onder andere, het vermogen om individuele kritische criteria te ontwikkelen door zelfstandig lezen en onderzoek, en om de machtigen openlijk uit te dagen met de kennis die het resultaat is van deze activiteiten, de sleutel is tot het bereiken van een dergelijk resultaat.

 • Bron: Thomas Harrington
 • Thomas Harrington is essayist en hoogleraar Hispanic Studies aan het Trinity College in Hartford (VS). Hij is gespecialiseerd in Iberische stromingen van nationale identiteit, de hedendaagse Catalaanse cultuur.

——————————————————————-

Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord